Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


BETÉTI TÁRSASÁGOK KÉZIKÖNYVE 2023

BETÉTI TÁRSASÁGOK KÉZIKÖNYVE 2023
9 900 Ft

BETÉTI TÁRSASÁGOK KÉZIKÖNYVE 2023

Formátum: Nyomdai + e-Könyv (Pdf)

Kiadás éve: 2023

Szerző: Dr. Szabó Tibor

Terjedelem: Nyomdai 253 oldal, e-könyvben 218 oldal

 • Bt. tagok, ügyvezetők jogállása, feladatai, felelőssége ● Működési szabályok ● Átalakulás, cégmegszüntetés, végelszámolás ● Munkajogi, adózási, könyvelési tudnivalók bt. tagoknak ● Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is.

  Társas vállalkozások belépő cégformája a betéti társaság, ebben alapvetően kisvállalkozások és családi vállalkozások működnek. Bemutatjuk a betéti társaságok jellemzőit, specialításait. e vállalkozási forma előnyeit, buktatóit. Részletesen foglalkozunk a betéti társaság belső szervezetével,  kitérünk  a tagok gyűlése működési szabályaira,  a tagok és jogaira, és kötelességeire, felelősségére, jogérvényesítési lehetőségeire. Bemutatjuk a tagsági viszony megszűnésének lehetőségeit, és a megszűnéskor követendő eljárást. Megmutatjuk, mivel jár egy betéti társaságban ügyvezetőnek lenni, kiemelten foglalkozunk az ügyvezető jogállásával, feladataival és felelősségével. Bemutatjuk a betéti társaság más cégformába való átalakulásának lehetőségeit is. Van olyan helyzet, amikor a tagoknak a cég megszüntetéséről kell dönteniük. Ennek a legegyszerűbb, legolcsóbb és leggyorsabb módja betéti társaság esetén az egyszerűsített végelszámolás, megadjuk ennek részletes forgatókönyvét. 

  Bár betéti társaságokban jellemző a tagi munkavégzés, ha a vállalkozás beindul, alkalmazottakkal is foglalkozni kell. A munkaügyek és kapcsolódó területei – munkavédelem, munkaügyi ellenőrzés – az a terület, ami leginkább jelen van a vállalkozások mindennapjaiban: a cég szürke hétköznapjait a munkajogi szabályok keretezik és néha keserítik. Igen összetett és nagyon kényes terület ez a betéti társaság működésében, az elejétől a végéig kényes adminisztrációval, esetenként szankciókkal terhelt, és minden tekintetben – bérezés, jutalmazás,  szabadságolás, elbocsátás – különleges odafigyelést igényel.

  Az adózási terület a betéti társaságban azért problémás – és azért kívánkozik a betéti társaságok kézikönyve önálló fejezetébe - mert egyfelől az adóügyvitel a legkisebb Bt-ben is erősen szakértői – könyvelői - feladat, ezzel szemben - másfelől – közvetlenül érinti a társaság vagyoni-pénzügyi helyzetét, ezzel a tagok vagyonát. Ezen ellentétes hatások közepette a betéti társaság tagjai, ügyvezetői eldönthetik, hogy ráhagyják az egészet a könyvelőre, vagy gondos gazdagként e téren is megpróbálják átlátni és tudatosan irányítani legalább a meghatározó folyamatokat, nem kiengedve a kézből a pénzügyek irányítását. A betéti társaságban is fontos  feladat az üzleti tevékenység és az adózás aktuális szabályai összehangolása és a változások folyamatos követése. A betéti társaság üzleti modelljébe be kell illeszteni az adózási folyamatokat. Fel kell tárni, hogy az üzleti tevékenységben hol vannak az adózási pontok, az milyen feladatok elvégzését követeli, kapcsolódik-e hozzá határidő, és a feladat elvégzését hogyan és milyen tartalommal kell dokumentálni – és mindezek elvégzése kinek a munkaköri feladata, felelőssége. Az adózási tevékenység kézben tartásához adunk egy módszertani útmutatót.  

  Kiadványunkban a betáti társaság tagjai részére rálátást biztosítva a könyvelésre,  felvázoljuk az alapvető számviteli, könyvelési tudnivalókat, amelyekkel a betéti társaság tagjainak és ügyvezetőnek is tisztában kell lenniük.

  Tartalom:

  I. FEJEZET – BEVEZETÉS
  II. FEJEZET – MINDEN, AMIT A BETÉTI TÁRSASÁGRÓL TUDNI KELL
  1. Betéti társaság fogalma és jellemzői
  2. A társasági működés lényege
  3. A betéti társaság neve
  4. A betéti társaság székhelye
  5. Telephely, fióktelep
  6. A betéti társaság tevékenysége
  7. A betéti társaság cégjegyzése és képviselete
  8. A tagok vagyoni hozzájárulása
  9. A pótbefizetés
  10. A társasági szerződés és módosítása
  11. Előtársasági időszak alapításkor
  III. FEJEZET – MIVEL JÁR TAGNAK LENNI BETÉTI TÁRSASÁGBAN? JOGÁLLÁS ÉS FELELELŐSSÉG
  12. Ki lehet tag?
  13. A beltag felelőssége
  14. Hitelezői követelések érvényesítése a taggal szemben
  15. Házastársi közös vagyont érintő kérdések
  16. A kültag felelőssége
  17. A tagsági jogviszony megszűnésének esetei
  17.1. A tagsági jogviszony felmondása
  17.2. A társasági részesedés átruházása
  17.3. A tag halála vagy megszűnése
  18. Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnése esetén
  19. A társasági tartozásokért való felelősség a tagsági jogviszony megszűnése esetén
  20. Eljárás a társaság tagjai számának egy főre csökkenése esetén
  21. Eljárás a társaság valamennyi beltagja vagy valamennyi kültagja tagsági jogviszonyának megszűnése esetén
  22. A tag kizárása
  23. A tag eltiltása
  24. Kisebbségvédelem
  25. A társasági határozatainak bírósági felülvizsgálata
  IV. FEJEZET – A BETÉTI TÁRSASÁG SZERVEI
  26. A tagok gyűlése
  26.1. A tagok gyűlése összehívása
  26.2. Határozatképesség
  26.3. Határozathozatal
  26.4. A tagok gyűlése jegyzőkönyve
  26.5. Határozathozatal ülés tartása nélkül
  27. Az ügyvezető
  28. Felügyelő bizottság
  29. Könyvvizsgáló
  V. FEJEZET – A BT. ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA – FELADATAI – FELELŐSSÉGE
  30. Mi az ügyvezetés és ki az ügyvezető?
  31. Ki lehet ügyvezető? Az ügyvezetővel szembeni követelmények
  32. Kizáró okok. Ki nem lehet ügyvezető?
  32.1. Szabadságvesztés kiszabása bármely típusú bűncselekmény miatt
  32.2. Foglalkoztatásól eltiltás
  32.3. Vezető tisztségviselő eltiltása a cégbíróság által
  33. Az ügyvezetői megbízatás keletkezése
  34. Az ügyvezetői megbízatás időtartama
  35. Összeférhetetlenségi szabályok ügyvezetőkre
  36. Többes ügyvezetés betéti társaságban
  37. Az ügyvezető önállósága
  38. Az ügyvezető főkötelezettségei
  38.1. A jogi személy érdekének megfelelő eljárás kötelezettsége
  38.2. Az ügyvezető titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége
  39. Az ügyvezetés ellenőrzése
  40. Az ügyvezetői megbízatás megszűnése
  41. Eljárás, ha a betéti társaságnak nem marad ügyvezetője
  42. A cégvezető
  43. Az ügyvezető feladatai
  43.1. Irányítási feladatok
  43.2. Képviselet – cégjegyzés
  43.3. Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok
  43.4. Könyvvezetéssel, számviteli beszámolóval kapcsolatos feladatok
  43.5. Tagok gyűlésével kapcsolatos feladatok
  44. A vezetői jogviszony
  44.1. Ügyvezetés munkaviszonyban
  44.2. Ügyvezetés megbízási jogviszonyban
  45. A díjazásra vonatkozó adózási és járulékszabályok
  46. Ügyvezetés díjazás nélkül
  47. Ügyvezetés több cégben – a kapcsolt vállalkozások kérdése
  48. Az ügyvezetői felelősség szabályai
  48.1. Az ügyvezető polgári jogi, kártérítési felelőssége
  48.1.1. Felelősség a kinevező / megválasztó társasággal szemben
  48.1.2. Az ügyvezető kártérítési felelőssége harmadik személyekkel szemben
  48.1.3. Vezető tisztségviselők felelőssége a hitelezőkkel szemben a betéti társaság megszűnés esetén
  48.1.4. Amiért az ügyvezetők nem tartoznak kártérítési felelősséggel
  48.1.4.1. A társaság által szerződésszegéssel okozott károk
  48.1.4.2. A munkáltató által a munkavállalónak okozott károk
  48.1.4.3. Felelősség a cég adótartozásáért
  48.1.5. Tipikusan veszélyes vezetői helyzetek
  48.1.6. Az ügyvezető által megtehető intézkedések önmaga védelmében
  48.1.6.1. A vezetői attitűd: a vezetői felelősség tudatosítása
  48.1.6.2. Szervezeti változások
  48.1.6.3. Személyi változások
  48.1.6.4. A felmentvény alkalmazása
  48.1.6.5. Szervezeti és működési szabályzat
  48.1.6.6. Ellenőrző, számonkérő mechanizmus működtetése
  48.1.6.7. Munkajogi változások
  48.1.7. Érvek a vezetői felelősségbiztosítás mellett
  48.1.8. Vezetői szerződések javasolt kikötései
  48.2. Az ügyvezetők munkajogi felelőssége
  48.3. Az ügyvezetők büntetőjogi felelőssége
  48.4. Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben
  VI. FEJEZET – A BETÉTI TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSA
  49. Átalakulási tudnivalók
  VII. FEJEZET – A BETÉTI TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE – AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS
  50. Az egyszerűsített végelszámolás forgatókönyve
  50.1. A végelszámolás elhatározása
  50.2. Az ügyvezető látja el a végelszámoló feladatait
  50.3. Az egyszerűsített végelszámolás megindításnak bejelentése az adóhatóságnak
  50.4. Az egyszerűsített végelszámolás lefolytatása
  50.4.1. Tevékenységet lezáró beszámoló készítése, közzététele
  50.4.2. Végelszámolási nyitómérleg, leltár készítése
  50.4.3. Környezetvédelmi nyilatkozat
  50.4.4. Hitelezői követelések bejelentése, minősítése – jegyzék összeállítása
  50.4.5. Korrigált végelszámolási nyitómérleg elkészítése és előterjesztése
  50.4.6. Kötelező áttérés a végelszámolás általános szabályaira
  50.4.7. Felszámolás kötelező kezdeményezése elégtelen vagyon esetén
  50.4.8. Szerződések felmondása
  50.5. A végelszámolás befejezésének teendői
  50.5.1. Döntés a cég iratanyagának elhelyezéséről
  50.5.2. Adóbevallások elkészítés
  50.5.3. Végelszámolási záró beszámoló készítése
  50.5.4. Vagyonfelosztási javaslat elkészítése
  50.5.5. A cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat elkészítése
  50.5.6. Taggyűlési határozat a végelszámolás befejezéséről
  50.5.7. Taggyűlési határozat a vagyonkiadás időpontjáról
  50.5.8. Adóbevallások benyújtása, záró beszámoló letétbe helyezése, közzététel
  50.5.9. Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének bejelentése az adóhatóságnak
  50.5.10. Taggyűlési határozat, vagyonfelosztási javaslat cég általi közvetlen megküldése a cégbíróságnak
  50.6. A cég törlése a cégjegyzékből
  50.7. A vagyon kiadása
  51. Végelszámolás az általános szabályok szerint
  VIII. FEJEZET – MUNKAÜGYEK A BETÉTI TÁRSASÁGBAN
  52. Követendő alapelvek a foglalkoztatás során
  53. A rendezett munkaügyi kapcsolatok jelentősége
  54. A bejelentési nélküli foglalkoztatás jogkövetkezményei
  55. Tudnivalók a Munka törvénykönyvéről
  55.1. A munkaviszony létesítésének szabályai
  55.2. A próbaidő szabályai
  55.3. A fegyelmezés jogának kikötése és szabályozása a munkaszerződésben
  55.4. Versenytilalmi megállapodás kötése a munka­vállalóval
  55.5. A munkavállaló üzleti titokra vonatkozó kötelezettsége
  55.6. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok
  55.7. Munkaidőbeosztás, munkarend kialakítása
  55.8. A munkabér fizetésére vonatkozó főbb szabályok
  55.9. Béren kívüli juttatások – cafetéria
  55.10. A munkaviszony megszüntetése
  55.11. A felmondás
  55.12. A végkielégítés
  55.13. Azonnali hatályú felmondás
  55.14. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén
  55.15. A munkáltató kártérítési felelősség
  55.16. A munkavállaló kártérítési felelőssége
  55.17. A leltárhiányért való felelősség szabályai
  55.18. Speciális munkaviszony típusok
  55.19. Több munkáltató által létesített munkaviszony
  55.20. A távmunkavégzés munkajogi szabálya és adókedvezményei
  56. Munkajogi csekklisták
  IX. FEJEZET – ADÓZÁSI ISMERETEK BT. TAGOKNAK
  57. Az adózási tevékenység irányítása a betéti társaságban
  58. A céges adózási rend kialakítása
  59. A cég adózási struktúrája. adózási csekklisták
  1. SZEKTOR: A CÉG ÉRTÉKESÍTÉSI, SZOLGÁLTATÁS-NYÚJTÁSI TEVÉKENYSÉGÉT – FORGALMÁT – TERHELŐ ADÓK
  2. SZEKTOR: A CÉG JÖVEDELMÉT TERHELŐ ADÓK
  3. SZEKTOR: A CÉG, MINT KIFIZETŐ ADÓZÁSA
  4. SZEKTOR: A CÉG EGYES VAGYONTÁRGYAIT TERHELŐ ADÓK
  5. SZEKTOR: AZ EGYES TERMÉKEK, TEVÉKENYSÉGEK UTÁN FIZETENDŐ KÜLÖNADÓK, SPECIÁLIS ADÓK
  6. SZEKTOR: A CÉG ADÓZÁSI RENDJÉRE, ÜGYVITELÉRE VONATKOZÓ ADÓZÁSI SZABÁLYOK. AZ ADÓK KÖZÖS, ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
  60. Adózási stratégiák a cégben
  60.1. Az adóhatékonyság
  60.2. A biztonság
  X. FEJEZET – RÁLÁTÁS A KÖNYVELÉSRE
  61. A vezetői számvitel lehetőségei
  62. Tudnivalók a számviteli beszámolóról
  63. Az üzleti év
  64. A mérleg
  65. Az eredménykimutatás
  66. Kiegészítő melléklet
  67. Belső feladatok a számviteli beszámolóval kapcsolatban
  68. Számviteli alapelvek
  69. Kötelező számviteli szabályzatok
  70. Mit jelent a könyvvezetési kötelezettség?
  71. Mit jelent a kettős könyvvitel?
  72. Az egységes számlakeret
  73. A számlarend
  74. A főkönyvi kivonat
  75. A bizonylatokra vonatkozó szabályok
  76. Szigorú számadási kötelezettség
  77. A bizonylatok megőrzése
  78. A könyvvizsgálat
  79. A beszámoló nyilvánosságra hozatala és közzététele
  80. A számvitel rendjének megsértése bűncselekménye
  81. Számviteli csekklista