Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


KFT KÉZIKÖNYV 2024

KFT KÉZIKÖNYV 2024
9 900 Ft

KFT KÉZIKÖNYV 2024

Formátum: Nyomdai + e-Könyv (Pdf)

Kiadás éve: 2024. január

Szerző: Dr. Szabó Tibor

Terjedelem: Nyomdai 230 oldal, e-könyvben 196 oldal

 • Korlátolt felelősségű társaságok működési szabályai ● Tagok jogállása ● Többségi tagok többletkötelezettségei ● Kisebbségi tagok többletjogai és jogérvényesítési lehetőségei ● Üzletrész átruházása és adózása ● Üzletrész a házastársi közös vagyonban ● Üzletrész öröklése ● A taggyűlés működési szabályai ● Ügyvezetők feladatai, felelőssége ● Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben ● Foglalkoztatás és információbiztonság a társaságban ● Ez egy rendes nyomdai könyv, amelyet automatikusan adunk e-könyv (pdf) formátumban is.

  A korlátolt felelősségű társaság – a kft  - az üzleti élet általánosan elterjedt cégformája. Ezt annak a jogi jellemzőjének köszönheti, hogy a tag nem felel a társaság kötelezettségeiért. Kiadványunkban bemutatjuk a korlátolt felelősségű társaság cégforma jellemzőit, specialításait, előnyeit, buktatóit. Részletesen foglalkozunk a korlátolt felelősségű társaság belső szervezetével, A kft. legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés, az ügyvezető szerve pedig az egy vagy több ügyvezető. Méretnagyságtól függően kötelező felügyelő bizottság, könyvvizsgáló működése, kisvállalkozásként működő kft-kben ezek nem jellemzőek,  közepes és nagyobb kft-knél már igen. Bemutatjuk ezen társasági szervek működésének szabályait. 

  Részletesen foglalkozunk a kft. tagok jogaival, és kötelezettségeivel. A tagi felelősség szempontjából az sem mindegy, hogy egyszerű tagról, vagy befolyásosabb tagról van. Bemutatjuk a többségben levő tag többletkötelezettségeit és többletfelelősségét. Pontokba szedve felvázoljuk azokat az extrém eseteket, amikor a tag – a kft. főszabályával ellentétben -  korlátlanul, a magánvagyonával is felel a társaság kötelezettségeiért. Kisebbségben lenni egy kft-ben meglehetősen hátrányos pozíció abban az esetben, ha tagok között érdekellentétek feszülnek és megszűnik az együttműködés. Erre a helyzetre azonban a kisebbségben levő tagokat többletjogok illetik meg. Bemutatjuk a kisebbségben levő kft tagok jogérvényesítési lehetőségeit és eszközeit. 

  Megmutatjuk, mivel jár egy korlátolt felelősségű társaságban ügyvezetőnek lenni, kiemelten foglalkozunk az ügyvezető jogállásával, feladataival és felelősségével. Feltérképezzük az ügyvezetés veszélyes területeit. Bemutatjuk a kft  társaság más cégformába való átalakulásának lehetőségeit is. Van olyan helyzet, amikor a tagoknak a cég megszüntetéséről kell dönteniük. Ennek a legegyszerűbb, legolcsóbb és leggyorsabb módja kft-k esetében az egyszerűsített végelszámolás, megadjuk ennek részletes forgatókönyvét. 

  Ha egy üzlet beindul, a vállalkozásban alkalmazottakkal is foglalkozni kell. A munkaügyek az a terület, ami leginkább jelen van a vállalkozások mindennapjaiban: a cég szürke hétköznapjait a munkajogi szabályok keretezik és néha keserítik. Igen összetett és nagyon kényes terület ez a korlátolt felelősségű társaság működésében, az elejétől a végéig kényes adminisztrációval, esetenként szankciókkal terhelt, és minden tekintetben – bérezés, jutalmazás,  szabadságolás, elbocsátás – különleges odafigyelést igényel. A foglalkoztatáshoz is kapcsolódnak kockázatok, különösen a nem tipikus foglakoztatási formákhoz, a megbízási, vállalkozási szerződéssel történő foglalkoztatáshoz.  Kiadványunkban felvázoljuk a foglalkoztatás során követendő alapelveket,  ugyanis a cégben alkalmazott foglalkoztatási modell jogi megfelelősége igazán stratégiai kérdés a cégtulajdonosok számára is, és személyes felelősséggel való érintettsége okán különösen az ügyvezető számára. 

  Elmúltak már azok az idők, amikor egy vállalkozásban hanyagolható volt az információbiztonság, napjainkra ez a legkisebb  kft. működésében is kiemelten fontos területté lépett elő. Ennek pedig mindenhol a gyenge láncszeme az alkalmazott. Munkavállalóink ezernyi adattal dolgoznak nap mint nap, a munkahelyen számítógépet, internetet használnak, e-maileket küldenek és fogadnak, pendrivon hozzák viszik az adatokat,  otthonról is dolgoznak és csatlakoznak,  de sehol nincs leírva rendszerezetten, talán nem is tanítják számukra, hogy munkafeladataik végzése során milyen információbiztonsági rendszabályokat kell betartaniuk. Mintegy legfontosabb munkaköri kötelezettségként. Ezt a hiányt is pótoljuk kiadványunkban. A kft bankszámlájának védelmében kitérünk a pénzügyi biztonsági intézkedésekre is.

  Tartalom:

   

  I. FEJEZET – BEVEZETÉS
  II. FEJEZET – MINDEN, AMIT A KFT.-RŐL TUDNI KELL. A KFT. CÉGFORMA JELLEMZŐI
  1. A korlátolt felelősségű társaság fogalma
  2. A kft. lényege
  3. A kft. neve
  4. A kft. székhelye
  5. Telephely, fióktelep
  6. A kft. tevékenysége
  7. A kft. cégjegyzése és képviselete
  8. A tagok vagyoni hozzájárulása – a törzsbetét
  9. A törzsbetét pénzbeli részének befizetésére vonatkozó szabályok
  10. Az apportra vonatkozó szabályok
  11. A törzsbetét / vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása
  12. Mellékszolgáltatás
  13. A törzstőke
  14. Tagi kifizetések korlátozása a törzstőke védelmében
  15. A pótbefizetés
  16. Az üzletész
  16.1. Közös tulajdonú üzletrész
  16.2. Az üzletrész átruházása, adózása
  16.3. Az üzletrész öröklése
  16.4. Üzletrész a házastársi vagyonban
  16.5. Az üzletrész felosztása
  16.6. Saját üzletrész
  16.7. Az üzletrész bevonása
  16.8. Az üzletrész társaság általi értékesítése
  17. Az egyszemélyes kft.
  18. A törzstőke felemelése
  19. Törzstőke leszállítása
  20. Az osztalék és kifizetésének feltételei
  21. A tagjegyzék
  22. A társasági szerződés és módosítása
  23. Előtársasági időszak alapításkor
  III. FEJEZET – A KFT. TAG JOGÁLLÁSA ÉS FELELŐSSÉGE
  24. Ki lehet kft. tag?
  25. A kft. tag jogai
  26. A kft. tag kötelezettségei
  27. A kft. tag felelőssége
  27.1. Felelősség az előtársasági működésért
  27.2. Felelősség a vagyoni hozzájárulás nem teljesítése
  27.3. Az apport túlértékelésének tilalma miatti felelősség
  27.4. Együttműködési kötelezettség megsértése
  27.5. Visszaélés a korlátolt felelősséggel
  27.6. Tagi felelősség kényszertörlés esetén
  27.7. Tagi felelősség jogutód nélküli megszűnés esetén
  28. Többségi tulajdonnal rendelkező kft. tagok többletfelelőssége
  28.1. Tagi felelősség az üzletrész rosszhiszemű átruházásért
  28.2. Többségi tulajdonos felelőssége fedezetelvonó szerződésért
  29. Minősített többséggel rendelkező kft. tag többletkötelezettségei és többletfelelőssége
  30. Az egyszemélyes kft. tagjának felelőssége
  31. A tagsági jogviszony megszűnése
  32. A tag halála
  33. A tag kizárása
  34. A tag eltiltása
  35. Kisebbségi tagok jogérvényesítési lehetőségei kft.-ben
  36. A társasági határozatainak bírósági felülvizsgálata
  IV. FEJEZET – A KFT. SZERVEI
  37. A taggyűlés
  37.1. A taggyűlés összehívása
  37.2. A taggyűlés kötelező összehívása
  37.3. A megismételt taggyűlés
  37.4. Határozatképesség
  37.5. Határozathozatal
  37.6. Elektronikus hírközlő eszközök alkalmazása a taggyűlésen
  37.7. A taggyűlési jegyzőkönyv
  37.8. A határozatok könyve
  37.9. Határozathozatal ülés tartása nélkül
  38. Az ügyvezető
  39. Felügyelő bizottság
  40. Könyvvizsgáló
  V. FEJEZET – A KFT. ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA – FELADATAI – FELELŐSSÉGE
  41. Mi az ügyvezetés és ki az ügyvezető?
  42. Ki lehet ügyvezető? Az ügyvezetővel szembeni követelmények
  43. Kizáró okok. Ki nem lehet ügyvezető?
  43.1. Szabadságvesztés kiszabása bármely típusú bűncselekmény miatt
  43.2. Foglalkoztatásól eltiltás
  43.3. Vezető tisztségviselő eltiltása a cégbíróság által
  44. Az ügyvezetői megbízatás keletkezése
  45. Az ügyvezetői megbízatás időtartama
  46. Összeférhetetlenségi szabályok ügyvezetőkre
  47. Többes ügyvezetés kft.-ben
  48. Az ügyvezető önállósága
  49. Az ügyvezető főkötelezettségei
  49.1. A jogi személy érdekének megfelelő eljárás kötelezettsége
  49.2. Az ügyvezető titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége
  50. Az ügyvezetés ellenőrzése
  51. Az ügyvezetői megbízatás megszűnése
  52. Eljárás, ha a kft.-nek bármilyen okból nincs ügyvezetője
  53. A cégvezető
  54. Az ügyvezető feladatai
  54.1. Irányítási feladatok
  54.2. Képviselet – cégjegyzés
  54.3. Foglalkoztatással kapcsolatos feladatok
  54.4. Könyvvezetéssel, számviteli beszámolóval kapcsolatos feladatok
  54.5. Taggyűléssel kapcsolatos feladatok
  55. A vezetői jogviszony
  55.1. Ügyvezetés munkaviszonyban
  55.2. Ügyvezetés megbízási jogviszonyban
  56. A díjazásra vonatkozó adózási és járulékszabályok
  57. Ügyvezetés díjazás nélkül
  58. Ügyvezetés több cégben – a kapcsolt vállalkozások kérdése
  59. Az ügyvezetői felelősség szabályai
  59.1. Az ügyvezető polgári jogi, kártérítési felelőssége
  59.1.1. Felelősség a kinevező / megválasztó társasággal szemben
  59.1.2. A felmentvény
  59.1.3. Az ügyvezető kártérítési felelőssége harmadik személyekkel szemben
  59.1.4. Vezető tisztségviselők felelőssége a hitelezőkkel szemben a kft. megszűnés esetén
  59.1.5. Amiért az ügyvezetők nem tartoznak kártérítési felelősséggel
  59.1.6. Kártérítési helyzetek
  59.1.7. Az ügyvezető által megtehető intézkedések önmaga védelmében
  59.1.8. Vezetői szerződések javasolt kikötései
  59.2. Az ügyvezetők munkajogi felelőssége
  59.3. Az ügyvezetők büntetőjogi felelőssége
  60. Veszélyes vizek, kritikus területek a cégvezetésben
  VI. FEJEZET – A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁTALAKULÁSA
  61. Átalakulási tudnivalók
  VII. FEJEZET – A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MEGSZÜNTETÉSE – AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS
  62. Az egyszerűsített végelszámolás forgatókönyve
  63. Végelszámolás az általános szabályok szerint
  VIII. FEJEZET – MUNKAÜGYEK A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGBAN
  64. Követendő alapelvek a foglalkoztatás során
  65. A rendezett munkaügyi kapcsolatok jelentősége
  66. A bejelentési nélküli foglalkoztatás jogkövetkezményei
  67. Tudnivalók a Munka törvénykönyvéről
  67.1. A munkaviszony létesítésének szabályai
  67.2. A próbaidő szabályai
  67.3. A fegyelmezés jogának kikötése és szabályozása a munkaszerződésben
  67.4. Versenytilalmi megállapodás kötése a munka­vállalóval
  67.5. A munkavállaló üzleti titokra vonatkozó kötelezettsége
  67.6. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok
  67.7. Munkaidőbeosztás, munkarend kialakítása
  67.8 A munkabér fizetésére vonatkozó főbb szabályok
  67.9. Béren kívüli juttatások – cafetéria
  67.10. A munkaviszony megszüntetése
  67.11. A felmondás
  67.12. A végkielégítés
  67.13. Azonnali hatályú felmondás
  67.14. Eljárás a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén
  67.15. A munkáltató kártérítési felelősség
  67.16. A munkavállaló kártérítési felelőssége
  67.17. A leltárhiányért való felelősség szabályai
  67.18. Speciális munkaviszony típusok
  67.19. Több munkáltató által létesített munkaviszony
  67.20. A távmunkavégzés munkajogi szabályai és adókedvezményei
  68. Munkajogi csekklisták
  69. Foglalkoztatás megbízási, vállalkozási szerződéssel
  70. A munkavégzésre vonatkozó információbiztonsági követelmények
  71. Pénzügyi biztonsági intézkedések