Hírlevél
Kövessen Facebookon!

Fizetési megoldás
Termékrészletek


CASH-FLOW

CASH-FLOW
4 500 Ft

CASH-FLOW

Szerzők: Bozsik Sándor, dr. Füredi-Fülöp Judit, dr. Süveges Gábor, Szemán Judit,Várkonyiné dr. Juhász Mária

Megjelenés: 2023. december

Oldalszám: 150

Formátum: B5

 • A kiadvány nem csupán elméleti keretek között mozog, hanem számos ábra, példa és esettanulmány teszi gyakorlatiassá és érthetővé a tartalmat.

  A konkrét esettanulmányok könnyebben érthetővé teszik a cash flow-val kapcsolatos fogalmakat és azok alkalmazását. Az ábrák és példák segítségével átlátható a pénzáramlás összetettsége és annak elemzése, miközben a konkrét esetek bemutatják a cash flow kezelésének és növelésének praktikus lépéseit.

  A kötet részletesen bemutatja a cash-flow pénzügyi és számviteli aspektusait is, így minden olvasó számára értékes és hasznos tudást nyújt.

  Megérthető belőle a cash flow kimutatás értelmezése, szerepe, formája, felépítése, foglalkozik a kiadvány a működési-, befektetési, finanszírozási cash flow-val. Külön fejezetet szenteltek a szerzők a mérleg és cash flow összefüggésére, a vezetői cash flow kimutatásokra, az F-modellre.

  A könyv rávilágít a pénzügyi helyzet elemzésének szükségességére és lehetőségeire, és kész modellekkel szolgál a vertikális elemzésre és mutatószámokkal történő vizsgálatára.

  A gyakorló szakemberek számára is értékes forrásként szolgál, mivel a könyv nemcsak elméleti alapokat tárgyal, hanem konkrét stratégiákat és eszközöket is nyújt a cash flow növelésére és kezelésére.

  A gyakorlatias megközelítés és a konkrét esettanulmányok hozzájárulnak ahhoz, hogy a könyv minden olvasó számára értékes olvasmány legyen.

 • 1. CASH FLOW KIMUTATÁS ÉRTELMEZÉSE ÉS SZEREPE ................................ 5
  1.1 A cash flow kimutatás értelmezése és szerepe a számviteli törvény szerint ................. 5
  1.2 A cash flow kimutatásra vonatkozó szabályozás fő vonásai a IAS7 szerint ............... 10
  2. CASH FLOW KIMUTATÁS FORMÁJA, FELÉPÍTÉSE ....................................... 13
  2.1 A cash flow módszertani megközelítése...................................................................... 13
  2.1.1 Indirekt módszer............................................................................................... 13
  2.1.2 Direkt módszer ................................................................................................. 14
  2.2 A cash flow kimutatás felépítése ................................................................................. 15
  2.3 A cash flow kimutatás információforrásai................................................................... 17
  3. MŰKÖDÉSI CASH FLOW .......................................................................................... 21
  3.1 Korrigált adózás előtti eredmény ................................................................................ 22
  3.2 Elszámolt amortizáció................................................................................................. 23
  3.3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás.......................................................................... 23
  3.4 Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete.......................................................... 25
  3.5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ...................................................... 26
  3.6 Szállítói kötelezettség változása ................................................................................. 28
  3.7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása .............................................................. 29
  3.8 Passzív időbeli elhatárolások változása ...................................................................... 30
  3.9 Vevőkövetelés változása.............................................................................................. 31
  3.10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ............................. 34
  3.11 Aktív időbeli elhatárolások változása........................................................................ 36
  3.12 Fizetett adó (nyereség után)...................................................................................... 36
  3.13 Fizetett osztalék, részesedés...................................................................................... 37
  4. BEFEKTETÉSI CASH FLOW ..................................................................................... 41
  4.1 Befektetett eszközök beszerzése ................................................................................. 41
  4.2 Befektetett eszközök eladása....................................................................................... 43
  4.3 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,
  megszüntetése, beváltása............................................................................................. 45
  4.4 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek................................. 46
  4.5 Kapott osztalék, részesedés......................................................................................... 47
  5. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW .............................................................................. 51
  5.1 Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele........................................... 51
  5.2 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele ............... 52
  5.3 Hitel és kölcsön felvétele ............................................................................................ 52
  5.4 Véglegesen kapott pénzeszköz.................................................................................... 53
  5.5 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) ........................................................ 55
  5.6 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése................................ 56
  5.7 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése ................................................................. 56
  5.8 Véglegesen átadott pénzeszköz................................................................................... 57

  6. MÉRLEG ÉS CASH FLOW ÖSSZEFÜGGÉSE, EGYÉB TÉTELEK ................. 61
  6.1 Mérleg és cash flow összefüggése............................................................................... 61
  6.2 Egyéb tételek .............................................................................................................. 63
  7. VEZETŐI CASH FLOW KIMUTATÁSOK – DIREKT KIMUTATÁS ................ 67
  8. VEZETŐ CASH FLOW KIMUTATÁS – INDIREKT KIMUTATÁSOK ............. 77
  9. F-MODELL ................................................................................................................. 91
  10. CASH FLOW ÉS A VÁLLALATI ÉLETGÖRBE .................................................. 99
  10.1 Az indulás fázisának cash flow képe....................................................................... 101
  10.2 Növekvő cég cash flow-ja ....................................................................................... 104
  10.3 Érett cég cash flow-ja.............................................................................................. 106
  10.4 Lassan hanyatló cég cash flow-ja............................................................................ 108
  10.5 Gyorsan hanyatló cég cash flow-ja ......................................................................... 110
  11. A SZABAD CASH FLOW FOGALMA ÉS FAJTÁI ............................................. 113
  11.1 Bruttó működési szabad cash flow.......................................................................... 114
  11.2 Áttétel nélküli és áttételes szabad cash flow ........................................................... 115
  11.3 Finanszírozás és bővítő beruházások előtti cash flow............................................. 117
  12. A PÉNZÜGYI HELYZET ELEMZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE ÉS
  LEHETŐSÉGEI........................................................................................................... 119
  12.1 A célokhoz igazodó elemzés................................................................................... 119
  12.2 Pénzügyi mutatószámokkal történő elemzés .......................................................... 121
  13. A CASH FLOW KIMUTATÁS VERTIKÁLIS ELEMZÉSE ÉS
  MUTATÓSZÁMOKKAL TÖRTÉNŐ VIZSGÁLATA .......................................... 127
  13.1 A cash flow kimutatás elemzésének szükségessége................................................ 127
  13.1.1 A cash flow kimutatás vertikális elemzése.................................................... 129
  13.2 Mutatószámok szerepe a cash flow kimutatás vizsgálatában.................................. 132
  13.2.1 Az ok-okozati összefüggések feltárásnak szükségessége a cash flow
  kimutatások elemzése során......................................................................... 135
  14. FELHASZNÁLT FORRÁSOK.................................................................................. 137